• Tel: 084-448-4323
 • Line: bamroonglawyer

บริการของเรา

บริการอย่างญาติมิตรและให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา

ให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความ

 

ปรึกษากฎหมายและคดีความ

 

1. คดีแพ่งทั่วไป

1.1 บอกกล่าว ทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน

 • ค่าโนติ๊ส ร้อยละ 1 ของทุนทรัพย์ที่เรียก แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
 • ค่าดำเนินการเร่งรัดหนี้สิน ร้อยละ 30 – 50 ของจำนวนหนี้

1.2 การบังคับคดี

 • ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตามที่จ่ายจริง
 • ค่าดำเนินการ ร้อยละ 10-30 ของจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้

1.3 ฟ้องคดีแพ่ง ไม่มีข้อพิพาท

 • จัดการมรดก ไม่มีผู้คัดค้าน 15,000 บาท
 • จัดการมรดก มีผู้คัดค้าน 50,000 บาท
 • รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม 50,000 บาท
 • ครอบครองปรปักษ์ 100,000 บาท
 • คำร้องอื่นๆ 15,000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่กรณี

1.4 ฟ้องคดีแพ่ง มีข้อพิพาท

 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง หย่าไม่แบ่งสินสมรส 30,000 บาท
 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง หย่าแบ่งสินสมรส 50,000 บาท และร้อยละ 15 ของสินสมรส
 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง คดีมีทุนทรัพย์ 50,000 บาท และร้อยละ 15 ของทุนทรัพย์
 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง คดีแพ่งอื่นๆที่ไม่มีทุนทรัพย์ 100,000 บาท (แล้วแต่กรณี)
 • ขอคุ้มครองชั่วคราว ทุกคดี เพิ่มจากค่าบริการเดิม 10,000 บาท
 • ขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉิน เพิ่มจากเดิม 20,000 บาท
 • ขอทุเลาการบังคับคดี / คัดค้านขอทุเลาบังคับคดี 10,000 บาท
 • คำขอให้ส่งคำบังคับ ขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 5,000 บาท
 • ขอพิจารณาคดีใหม่ 30,000 บาท (ไม่รวมอุทธรณ์คำสั่งและการพิจารณาคดีเมื่อศาลอนุญาต)
 • ค่าธรรมเนียม ค่าส่งหมาย ค่าตามประเด็น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าเดินทาง ที่พัก จ่ายตามจริง

1.5 อุทธรณ์ ฏีกา คดีแพ่ง

 • ค่าธรรมเนียม ค่าส่งหมาย ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา ตามความเป็นจริง
 • ค่าวิชาชีพ ร้อยละ 10 แต่ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 • กรณี โจทก์ – จำเลย มากกว่าหนึ่งคน เพิ่มจำเลยละ10,000 บาท
 • อุทธรณ์ – ฎีกา คำสั่งต่างๆ 20,000 บาท

 

2. คดีแรงงาน

 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง ต่างๆ ที่ไม่มีทุนทรัพย์ 50,000 บาท
 • ฟ้อง / แก้ฟ้อง มีทุนทรัพย์ 30,000 บาท และร้อยละ 15 ของทุนทรัพย์

 

3. คดีปกครอง

 • ฟ้อง ไม่มีทุนทรัพย์ 30,000 บาท
 • ฟ้อง มีทุนทรัพย์ 50,000 บาท และร้อยละ 15 ของทุนทรัพย์

 

4. คดีอาญา

4.1 เป็นโจทก์ / โจทก์ร่วม คดีอาญา

 • ฟ้องอาญา พรบ.เช็ค 50,000 บาท และร้อยละ 15 ของจำนวนเงินในเช็ต
 • ฟ้องอาญา ดูหมิ่น หมิ่นประมาท 30,000 บาท และร้อยละ 15 ของค่าเสียหาย
 • ฟ้องอาญาอื่นๆ 100,000 ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
 • เป็นโจทก์ร่วม 50,000 ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
 • คำร้องต่างๆ ในคดีอาญา 20,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม ค่าส่งหมาย ค่าพยาน ค่าเดินทาง –ที่พัก ตามประเด็น ค่าตรวจพิสูจน์ จ่ายตามจริง

4.2 เป็นจำเลย คดีอาญา

 • คำร้องประกอบคำรับสารภาพ 30,000 บาท
 • สืบประกอบคำรับสารภาพ 30,000 บาท
 • ต่อสู้คดี พรบ.เช็ค 50,000 บาท
 • ต่อสู้คดีอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี 50,000 บาท / จำเลย
 • ต่อสู้คดีอัตราโทษ ไม่เกิน 10 ปี 100,000 บาท / จำเลย
 • ต่อสู้คดีอัตราโทษ เกินกว่า 10 ปี 200,000 บาท / จำเลย
 • ต่อสู้คดีอัตราโทษ ตลอดชีวิต ประหารชีวิต 300,000 บาท / จำเลย

4.3 อุทธรณ์ ฎีกา ทูลเกล้าฯ คดีอาญา

 • อุทธรณ์ – ฎีกา ขอให้ศาลรอการลงโทษ 30,000 บาท / จำเลย
 • อุทธรณ์ – ฎีกา คดีอัตราโทษไม่เกิน 10 ปี 50,000 บาท / จำเลย
 • อุทธรณ์ – ฎีกา คดีอัตราโทษ เกินกว่า 10 ปี 100,000 บาท / จำเลย
 • อุทธรณ์ – ฎีกา คดีอัตราโทษ ตลอดชีวิต ประหารชีวิต 200,000 บาท / จำเลย
 • ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ แล้วแต่กรณี

 

5. ติดตามจับกุมตามหมาย

 • ค่าคำร้อง ค่าคัดหมายจับ ค่าดำเนินการ 30,000 บาท
 • ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ที่พัก และค่าธรรมเนียมต่างๆจ่ายตามความเป็นจริง

 

6. ค่าตอบแทน/ค่าเสียหาย

 • ขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ขอ แต่ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
 • ขอค่าตอบแทนจำเลยร้อยละ15 ของจำนวนเงินที่ขอ แต่ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

 

7. นิติกรรม สัญญา

 • ตรวจ - ร่าง สัญญาภาษาไทย ในสำนักงาน 5,000 บาท
 • ตรวจ - ร่าง สัญญาภาษาไทย นอกสำนักงาน 10,000 บาท
 • ตรวจ - ร่าง สัญญา ไทย - อังกฤษ ในสำนักงาน 20,000 บาท
 • ตรวจ - ร่าง สัญญาไทย - อังกฤษ นอกสำนักงาน 30,000 บาท

 

8. พินัยกรรม

 • พินัยกรรมฝ่ายเมือง / พินัยกรรมเอกสารลับ 10,000 บาท
 • พินัยกรรมธรรมดา ภาษาไทย 15,000 บาท
 • พินัยกรรมธรรมดา ไทย-อังกฤษ พร้อมโนตารีพลับลิก 30,000 บาท

 

9. ขออนุญาตต่างๆ

 • ขออนุญาตธุรกิจทัวร์ 15,000 บาท
 • ขออนุญาตอื่นๆ แล้วแต่กรณี

 

10. ปรึกษากฎหมายและคดีความ

 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ เฉพาะคราว ในสำนักงาน 5,000 บาท / ครั้ง
 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ เฉพาะคราว นอกสำนักงาน 10,000 บาท / ครั้ง
 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ รายเดือน ในสำนักงาน 15,000 บาท / เดือน
 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ รายเดือน นอกสำนักงาน 30,000 บาท / เดือน
 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ รายปี ในสำนักงาน 150,000 บาท / ปี
 • ค่าปรึกษากฎหมายและคดีความ รายปี นอกสำนักงาน 300,000 บาท / ปี

      หมายเหตุ : ชาวต่างชาติเพิ่มค่าล่ามแปลแล้วแต่กรณี

ส่วนลด

 • ผู้ใช้บริการสำนักงานครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ลดค่าบริการ ร้อยละ 10% ของอัตราปกติ
 • ผู้ใช้บริการ รายเดือน ลดค่าบริการ ร้อยละ 20% ของอัตราปกติ
 • ผู้ใช้บริการ รายปี ลดค่าบริการ ร้อยละ 30% ของอัตราปกติ